Triển lãm tác phẩm Multimedia về Thế hệ Z

Tác phẩm dự thi
Timeline chương trình

10/5

Bắt đầu nhận
bài dự thi

Tháng 5

Workshop
'Thiết kế x Văn hóa'

Tháng 6

Lớp trải nghiệm
'Sketch'

Tháng 7

Workshop
'Đồ họa 3D x VFX'

Tháng 8

Trao giải & triển lãm,
giao lưu với chuyên gia