Show It HERE

Hồ Quang Tiến

Năm sinh: 14/08/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Hoàng Phúc

Năm sinh: 19/02/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Duy Hoàng

Năm sinh: 08/12/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lê Thị Ngọc Hân

Năm sinh: 26/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Vẽ

Nguyễn Đức Minh Tiến

Năm sinh: 26/112001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Võ Phước Long

Năm sinh: 30/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Đàm Thị Quỳnh

Năm sinh: 26/09/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Hoàng Đức Mạnh

Năm sinh: 13/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Quang Huy

Năm sinh: 19/07/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Nguyễn Phúc Hảo

Năm sinh: 20/07/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Bá Kiên

Năm sinh: 20/07/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn An Bình

Năm sinh: 04/05/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Văn Tài

Năm sinh: 16/10/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Thăng Long

Năm sinh: 10/08/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Thanh Tuấn

Năm sinh: 03/06/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lương Tấn Anh Phú

Năm sinh: 19/02/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh