Show It HERE

Lý Gia Hân

Năm sinh: 06/05/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Huỳnh Nam

Năm sinh: 28/01/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Võ Tấn Đức

Năm sinh: 16/05/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Hoàng Trung

Năm sinh: 08/06/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Hoàng Huy

Năm sinh: 14/05/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Gia Huy

Năm sinh: 25/06/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Quách Tiến Đạt

Năm sinh: 09/08/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Hoàng Hiếu Đan

Năm sinh: 06.04.1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Kim Trúc

Năm sinh: 01.10.1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Lê Việt Dũng

Năm sinh: 14.02.1996
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Phan Hoa

Năm sinh: 16.09.2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Đoàn Phạm Tuân

Năm sinh: 18.11.2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Bùi Khánh Linh

Năm sinh: 22.02.1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Huỳnh Thiên Phúc

Năm sinh: 26.08.2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Năm sinh: 14.07.2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Mai Thị Liên

Năm sinh: 14.03.1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh