Show It HERE

Phạm Thị Như Ý

Năm sinh: 17/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Trương Đông Phong

Năm sinh: 03/11/2005
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Cao Thị Lan Anh

Năm sinh: 14/02/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Ngọc Anh

Năm sinh: 04/08/2005
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Khánh Linh

Năm sinh: 01/12/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Hoàng Trung Hiếu

Năm sinh: 08/09/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Phan Thị Trang

Năm sinh: 29/05/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Lương Thanh Thủy Tiên

Năm sinh: 17/08/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Năm sinh: 20/07/1982
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Tôn Nữ Mai Anh

Năm sinh: 05/07/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lý Ngọc Châu

Năm sinh: 20/09/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Trần Tú Uyên

Năm sinh: 30/10/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Phan Thị Ngọc

Năm sinh: 25/03/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Thảo Vy

Năm sinh: 19/08/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh – Vẽ

Dương Huyền An

Năm sinh: 04/07/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Hoàng Ân

Năm sinh: 24/01/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh