Show It HERE

Trần Diệp Thành Long

Năm sinh: 08/06/1994
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Võ Hoàng Phúc

Năm sinh: 02/03/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Kiều Nhã Trân

Năm sinh: 06/01/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Trần Quốc Huy

Năm sinh: 20/11/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 01/10/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Hà Đức Hiển

Năm sinh: 14/04/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Trần Trọng Hậu

Năm sinh: 03/12/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Đăng Nghĩa

Năm sinh: 15/07/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Phan Nhật Trường

Năm sinh: 06/01/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Cao Quỳnh Ngân

Năm sinh: 03/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Lâm Vĩ Kiên

Năm sinh: 13/09/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Nhân Trung Tín

Năm sinh: 30/09/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Bùi Nguyên Vũ

Năm sinh: 13/01/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Hải Nhi

Năm sinh: 12/07/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 05/05/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Anh Phương

Năm sinh: 08/08/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp Ảnh