Show It HERE

Nguyễn Lý Trần Khánh

Năm sinh: 06/02/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Nhiếp ảnh

Trương Trọng Ân

Năm sinh: 04/01/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Vũ Huyền Trân

Năm sinh: 11/08/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Lê Đức Lộc

Năm sinh: 09/02/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Cao Thanh Hùng

Năm sinh: 11/04/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Phó Sở Ân

Năm sinh: 10/12/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lâm Quế Anh

Năm sinh: 29/02/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Thế Công

Năm sinh: 20/09/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Chí Hiếu

Năm sinh: 17/01/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Thanh Thái

Năm sinh: 27/09/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Minh Tiến

Năm sinh: 16/02/1993
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trầm Minh Thảo

Năm sinh: 20/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Lê Phương Thảo

Năm sinh: 17/09/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Trần Trung Hiếu

Năm sinh: 16/02/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Hoàng Vũ

Năm sinh: 29/03/1993
Hạng mục dự thi: Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Phúc Thịnh

Năm sinh: 26/07/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh