Show It HERE

Trịnh Thị Thu

Năm sinh: 09/09/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Đoàn Lê Minh Nhật

Năm sinh: 14/11/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Thị Kim Hồng

Năm sinh: 02/03/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trịnh Lê Đăng Vũ

Năm sinh: 01/08/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Đức Minh Tiến

Năm sinh: 26/112001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Đăng Khoa

Năm sinh: 12/01/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Tiêu Tiến Đạt

Năm sinh: 03/09/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Hồ Quang Tiến

Năm sinh: 14/08/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Hoàng Phúc

Năm sinh: 19/02/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Duy Hoàng

Năm sinh: 08/12/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Ngọc Xuân Thu

Năm sinh: 22/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lê Thị Ngọc Hân

Năm sinh: 26/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Vẽ

Võ Phước Long

Năm sinh: 30/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Đàm Thị Quỳnh

Năm sinh: 26/09/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Hoàng Đức Mạnh

Năm sinh: 13/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Quang Huy

Năm sinh: 19/07/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh