Show It HERE

Nguyễn Phúc Hảo

Năm sinh: 20/07/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Bá Kiên

Năm sinh: 20/07/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn An Bình

Năm sinh: 04/05/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Văn Tài

Năm sinh: 16/10/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Thăng Long

Năm sinh: 10/08/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Thanh Tuấn

Năm sinh: 03/06/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lương Tấn Anh Phú

Năm sinh: 19/02/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Diệp Thành Long

Năm sinh: 08/06/1994
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Võ Hoàng Phúc

Năm sinh: 02/03/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Kiều Nhã Trân

Năm sinh: 06/01/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Trần Quốc Huy

Năm sinh: 20/11/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 01/10/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Hà Đức Hiển

Năm sinh: 14/04/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Trần Trọng Hậu

Năm sinh: 03/12/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Đăng Nghĩa

Năm sinh: 15/07/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Phan Nhật Trường

Năm sinh: 06/01/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh