Show It HERE

Nguyễn Cao Quỳnh Ngân

Năm sinh: 03/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Lâm Vĩ Kiên

Năm sinh: 13/09/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Nhân Trung Tín

Năm sinh: 30/09/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Bùi Nguyên Vũ

Năm sinh: 13/01/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Vũ Hải Nhi

Năm sinh: 12/07/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 05/05/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Anh Phương

Năm sinh: 08/08/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp Ảnh

Nguyễn Lý Trần Khánh

Năm sinh: 06/02/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Nhiếp ảnh

Trương Trọng Ân

Năm sinh: 04/01/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Vũ Huyền Trân

Năm sinh: 11/08/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Lê Đức Lộc

Năm sinh: 09/02/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Cao Thanh Hùng

Năm sinh: 11/04/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Phó Sở Ân

Năm sinh: 10/12/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lâm Quế Anh

Năm sinh: 29/02/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Thế Công

Năm sinh: 20/09/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Chí Hiếu

Năm sinh: 17/01/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh