Show It HERE

Vũ Bá Kiên

Năm sinh: 20/07/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn An Bình

Năm sinh: 04/05/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Lâm Đức

Năm sinh: 14/12/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Trần Văn Tài

Năm sinh: 16/10/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Quốc Hoàng

Năm sinh: 17/11/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Thăng Long

Năm sinh: 10/08/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Thanh Tuấn

Năm sinh: 03/06/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lương Tấn Anh Phú

Năm sinh: 19/02/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Diệp Thành Long

Năm sinh: 08/06/1994
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Xuân Nguyên

Năm sinh: 02/09/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Võ Hoàng Phúc

Năm sinh: 02/03/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Kiều Nhã Trân

Năm sinh: 06/01/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Doãn Tín

Năm sinh: 08/09/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Quốc Huy

Năm sinh: 20/11/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Trúc Ly

Năm sinh: 15/05/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thị Đắc Hậu

Năm sinh: 17/06/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ