Show It HERE

Nguyễn Minh Thành

Năm sinh: 11/12/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Lê Trí Toàn

Năm sinh: 05/04/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thị Khánh Linh

Năm sinh: 01/12/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Nguyễn Phan Anh

Năm sinh: 03/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trương Thị Thúy Phượng

Năm sinh: 10/11/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Lê Tuấn Kiên

Năm sinh: 08/12/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Hoàng Trung Hiếu

Năm sinh: 08/09/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Phạm Việt Hương

Năm sinh: 05/12/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Phan Thị Trang

Năm sinh: 29/05/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Lương Thanh Thủy Tiên

Năm sinh: 17/08/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Năm sinh: 20/07/1982
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Tôn Nữ Mai Anh

Năm sinh: 05/07/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lư Phương

Năm sinh: 21/03/1994
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Lý Ngọc Châu

Năm sinh: 20/09/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Trần Tú Uyên

Năm sinh: 30/10/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Phan Thị Ngọc

Năm sinh: 25/03/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh