Show It HERE

Nguyễn Thị Thảo Vy

Năm sinh: 19/08/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh – Vẽ

Dương Nguyên Hoài Nam

Năm sinh: 08/11/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Hoàng Nguyễn Quang Trung

Năm sinh: 08/06/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Video

Dương Huyền An

Năm sinh: 04/07/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Hoàng Ân

Năm sinh: 24/01/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Cao Thị Ngọc Khánh

Năm sinh: 29/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Huỳnh Tấn Kiệt

Năm sinh: 28/02/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Trần Quang Thiện

Năm sinh: 10/05/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Trung Kiên

Năm sinh: 11/02/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Ngọc Đạt

Năm sinh: 05/07/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Đức Hạnh Uyên

Năm sinh: 20/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Hà Thanh Trúc

Năm sinh: 22/05/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Hoàng Hải Long

Năm sinh: 13/08/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Trương Thụy Quang

Năm sinh: 21/10/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Kim Ngân

Năm sinh: 09/05/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trần Nhựt Tiến

Năm sinh: 17/08/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp Ảnh