Show It HERE

Nguyễn Đức Trung Hiếu

Năm sinh: 1999 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Duy Quang

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Thiết kế

Trương Hà Hương Uyên

Năm sinh: 2002 ||
Portfolio: Vẽ

Tăng Trúc Anh

Năm sinh: 1994 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Quốc Đăng

Năm sinh: 1999 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Lê Minh Đạt

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Anh Tuân

Năm sinh: 2001 ||
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Khánh

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Vẽ

Ngô Hoàng Thuý Vy

Năm sinh: 1999 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Phan Phước Minh

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Video

Huỳnh Minh Tâm

Năm sinh: 1999 ||
Portfolio: Video

Tăng Công Thạnh

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Đỗ Văn Việt

Năm sinh: 1994 ||
Portfolio: Video

Lê Văn Minh Thiện

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Mỹ Trúc

Năm sinh: 2002 ||
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Hồng Ái

Năm sinh: 2001 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh