Show It HERE

Nguyễn Lê Quý Thuận

Năm sinh: 29/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trần Thị Thương

Năm sinh: 25/10/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Võ Trương Yến Linh

Năm sinh: 29/09/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Trần Tố Trang

Năm sinh: 25/04/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Ngọc Uyên Thanh

Năm sinh: 05/03/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trần Thị Thùy Trang

Năm sinh: 05/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 05/05/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Trà My

Năm sinh: 27/01/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Võ Minh Hải

Năm sinh: 06/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Trần Phúc Toàn

Năm sinh: 12/19/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Trần Lê Thiên Ngân

Năm sinh: 10/11/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Hoàng Tống Khánh Linh

Năm sinh: 28/12/2005
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Nguyễn Hoàng An

Năm sinh: 18/11/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh

Lê Văn Toàn

Năm sinh: 11/02/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Nguyễn Ngọc Hải

Năm sinh: 16/02/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lý Thị Giang

Năm sinh: 01/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ