Show It HERE

Lê Đức Phú Quang

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Vẽ – Video

Nguyễn Lê Trung Hải

Năm sinh: 1999 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh

Trần Đinh Hoàng Thuận

Năm sinh: 2002 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Nguyễn Thị Mỹ Trúc

Năm sinh: 2002 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

Nguyễn Hải Công Khanh

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Trung Lộc

Năm sinh: 1999 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh

Lê Hoàng Dương

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Quang Huy

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Lê Duy Lượng

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Đức Quỳnh Hương

Năm sinh: 1996 ||
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Quốc Quý

Năm sinh: 1999 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh

Hồ Hải Yến

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Bùi Thanh Hương

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Nguyễn Hoàng Phúc

Năm sinh: 1994 ||
Portfolio: Thiết kế

Lưu Hoàng Nam

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Vẽ

Đỗ Ngô Việt Phú

Năm sinh: 1993 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh