Show It HERE

Ngô Kim Thảo (Lyna)

Năm sinh: 1996 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Phan Thanh Thư (Lyn Kul)

Năm sinh: 1994 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Lưu Đoàn Duy Linh

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Lê Vy

Năm sinh: 1998 ||
Portfolio: Vẽ