Show It HERE

Võ Phước Long

Năm sinh: 30/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Trần Thu Trang

Năm sinh: 15/07/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Lâm Đức

Năm sinh: 14/12/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Quốc Hoàng

Năm sinh: 17/11/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Doãn Tín

Năm sinh: 08/09/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

Cao Minh Thuận

Năm sinh: 18/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Hà Đức Hiển

Năm sinh: 14/04/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Lê Thành Trung

Năm sinh: 23/05/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Cao Quỳnh Ngân

Năm sinh: 03/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Nguyễn Lý Trần Khánh

Năm sinh: 06/02/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Nhiếp ảnh

Đặng Thị Phượng

Năm sinh: 26/031998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Nguyễn Huỳnh Gia Hân

Năm sinh: 22/04/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Ngô Nguyễn Trúc Mai

Năm sinh: 07/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Đoàn Ngọc Hoàng Phúc

Năm sinh: 23/10/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Trầm Minh Thảo

Năm sinh: 20/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Hoàng Minh Chiến

Năm sinh: 13/02/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế