Show It HERE

Lương Tấn Anh Phú

Năm sinh: 19/12/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Ngọc Minh Anh

Năm sinh: 19/09/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Hoàng Việt Phong

Năm sinh: 03.07.2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Lâm Việt Vân

Năm sinh: 21/08/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Quốc Việt

Năm sinh: 09.02.2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Video

Nguyễn Công Minh

Năm sinh: 24.08.2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Thị Thu Phương

Năm sinh: 07/09/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Lê Phạm Anh Tuấn

Năm sinh: 10/12/1996
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Hoàng Trung Dũng

Năm sinh: 22.12.2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Minh Thuận

Năm sinh: 15.10.1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Lê Huỳnh Khoa

Năm sinh: 12.04.2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Nhiếp ảnh – Vẽ

Nguyễn Mạnh Tuấn

Năm sinh: 2001||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Phạm Hữu Minh

Năm sinh: 2001||
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Nguyễn Trung Nghĩa

Năm sinh: 1997||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết Kế

Chu Thị Khánh Huyền

Năm sinh: 2005||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

Trần Ngọc Quý

Năm sinh: 1998||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video