Show It HERE

Nguyễn Phước Kiệt

Năm sinh: 27/10/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Võ Quốc Dinh

Năm sinh: 22/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Quốc Việt

Năm sinh: 02/09/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Video

Hoàng Quốc Việt

Năm sinh: 27/05/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Phạm Duy

Năm sinh: 25/12/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Vẽ

Nguyễn Công Minh

Năm sinh: 24/08/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Lê Thị Kim Ngân

Năm sinh: 25/06/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Vẽ

Lê Ngọc Linh

Năm sinh: 26/07/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Lê Đức Anh

Năm sinh: 14/07/1996
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Phước Kiệt

Năm sinh: 27/10/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Hồ Hữu Hoàng Anh

Năm sinh: 28/02/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Lê Đào Hương Giang

Năm sinh: 14/12/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Năm sinh: 03/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Trần Đinh Hoàng Thuận

Năm sinh: 29/11/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Chu Nhật Phương

Năm sinh: 28/07/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết Kế

Phạm Đặng Bảo Quốc

Năm sinh: 19/12/2002
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế