Show It HERE

Lê Thành Trung

Năm sinh: 23/05/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Cao Quỳnh Ngân

Năm sinh: 03/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Nguyễn Lý Trần Khánh

Năm sinh: 06/02/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Nhiếp ảnh

Đặng Thị Phượng

Năm sinh: 26/031998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Thiết kế – Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Huỳnh Gia Hân

Năm sinh: 22/04/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Ngô Nguyễn Trúc Mai

Năm sinh: 07/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Đoàn Ngọc Hoàng Phúc

Năm sinh: 23/10/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Trầm Minh Thảo

Năm sinh: 20/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Hoàng Minh Chiến

Năm sinh: 13/02/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Phước Kiệt

Năm sinh: 27/10/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Võ Quốc Dinh

Năm sinh: 22/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Quốc Việt

Năm sinh: 02/09/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Video

Hoàng Quốc Việt

Năm sinh: 27/05/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Phạm Duy

Năm sinh: 25/12/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Vẽ

Nguyễn Công Minh

Năm sinh: 24/08/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Lê Thị Kim Ngân

Năm sinh: 25/06/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Vẽ