Show It HERE

Ngô Hải Vy

Năm sinh: 16/05/1999
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Vẽ, Thiết kế

Lê Minh Khôi

Năm sinh: 30/07/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh, Thiết kế

Abdul Kariem

Năm sinh: 19/05/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Hoàng Quỳnh Hương

Năm sinh: 11/09/1999
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Thị Hương Xen

Năm sinh: 10/08/2002
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

Cao Minh Thuận

Năm sinh: 18/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh, Thiết kế

Nguyễn Ngọc Đức

Năm sinh: 18/11/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Đặng Thị Phượng

Năm sinh: 26/03/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

Lưu Vạn Trung Sơn

Năm sinh: 05/04/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Võ Đông Giang

Năm sinh: 21/04/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Thái Tuấn Kiệt

Năm sinh: 02/07/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Hoàng Mạnh Khang

Năm sinh: 27/10/1995
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Video

Nguyễn Quốc Việt

Năm sinh: 02/09/2001
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Thiết kế – Video

Nguyễn Hoàng Vũ

Năm sinh: 01/08/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh, Video

Nguyễn Dương Ngọc Trâm

Năm sinh: 07/05/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ, Thiết kế

Trần Ngọc Hiếu Dung

Năm sinh: 09/12/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế