Show It HERE

Lê Ngọc Linh

Năm sinh: 26/07/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Lê Đức Anh

Năm sinh: 14/07/1996
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Phước Kiệt

Năm sinh: 27/10/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Hồ Hữu Hoàng Anh

Năm sinh: 28/02/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Lê Đào Hương Giang

Năm sinh: 14/12/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Năm sinh: 03/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Trần Đinh Hoàng Thuận

Năm sinh: 29/11/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

Chu Nhật Phương

Năm sinh: 28/07/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết Kế

Phạm Đặng Bảo Quốc

Năm sinh: 19/12/2002
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế

Ngô Hải Vy

Năm sinh: 16/05/1999
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Vẽ, Thiết kế

Lê Minh Khôi

Năm sinh: 30/07/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh, Thiết kế

Abdul Kariem

Năm sinh: 19/05/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế

Hoàng Quỳnh Hương

Năm sinh: 11/09/1999
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Thiết kế

Nguyễn Thị Hương Xen

Năm sinh: 10/08/2002
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

Cao Minh Thuận

Năm sinh: 18/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh, Thiết kế

Nguyễn Ngọc Đức

Năm sinh: 18/11/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế