Show It HERE

Trần Đức Trọng

Năm sinh: 10/10/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Kim Thắng

Năm sinh: 02/04/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Lê Thị Diệp Trinh

Năm sinh: 29/03/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Phạm Mai Trang

Năm sinh: 30.07.1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Phạm Trần Quốc Dũng

Năm sinh: 16/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Cao Minh Thuận

Năm sinh: 18/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Lam Phương

Năm sinh: 27.01.2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Đức Anh

Năm sinh: 10.06.1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ 

Nguyễn Ngọc Kim Khánh

Năm sinh: 13/08/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trần Mỹ Thuần

Năm sinh: 12.04.1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Văn Kiểm

Năm sinh: 13.03.1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Vũ Nguyên Huệ Quân

Năm sinh: 13.11.2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Hồ Thị Mỹ Linh

Năm sinh: 13.11.1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Đỗ Ngọc Kim Phụng

Năm sinh: 28.01.2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Lê Huỳnh Khoa

Năm sinh: 12.04.2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Nhiếp ảnh – Vẽ

Nguyễn Vũ Nhật Hà

Năm sinh: 2001||
Portfolio: Vẽ