Show It HERE

Phạm Thị Như Ý

Năm sinh: 17/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Trần Thị Ánh Ngọc

Năm sinh: 25/11/1995
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trần Thị Yến Nhi

Năm sinh: 27/01/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Nguyễn Đăng Khôi

Năm sinh: 26/08/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Dương Trung Hiếu

Năm sinh: 03/11/2005
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Huỳnh Nhật Phúc

Năm sinh: 16/12/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thanh Trúc

Năm sinh: 11/06/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Phạm Hồng Kim Chi

Năm sinh: 06/09/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Minh Thành

Năm sinh: 11/12/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Lê Trí Toàn

Năm sinh: 05/04/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thị Khánh Linh

Năm sinh: 01/12/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Nguyễn Phan Anh

Năm sinh: 03/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trương Thị Thúy Phượng

Năm sinh: 10/11/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Phạm Việt Hương

Năm sinh: 05/12/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Phan Thị Trang

Năm sinh: 29/05/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Lư Phương

Năm sinh: 21/03/1994
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ