Show It HERE

Nguyễn Nhân Trung Tín

Năm sinh: 30/09/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Anh Phương

Năm sinh: 08/08/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp Ảnh

Nguyễn Thị Mỹ Hà

Năm sinh: 21/06/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Đặng Thị Phượng

Năm sinh: 26/031998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Lê Vũ Huyền Trân

Năm sinh: 11/08/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Ngọc Gia Bảo

Năm sinh: 09/01/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trầm Minh Thảo

Năm sinh: 20/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Nguyễn Hoàng Anh

Năm sinh: 03/12/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Anh Toàn

Năm sinh: 26/05/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Lê Thị Diệp Trinh

Năm sinh: 29/03/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Võ Ngọ

Năm sinh: 28/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trịnh Lê Lợi

Năm sinh: 03/03/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Phạm Duy

Năm sinh: 25/12/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Vẽ

Lê Ngọc Linh

Năm sinh: 26/07/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Ngô Gia Hân

Năm sinh: 10/12/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Năm sinh: 14/07/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh