Show It HERE

Phan Thị Ngọc

Năm sinh: 25/03/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Thảo Vy

Năm sinh: 19/08/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp Ảnh – Vẽ

Dương Nguyên Hoài Nam

Năm sinh: 08/11/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Ngọc Đạt

Năm sinh: 05/07/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trương Thụy Quang

Năm sinh: 21/10/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Kim Ngân

Năm sinh: 09/05/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Lê Quý Thuận

Năm sinh: 29/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Võ Trương Yến Linh

Năm sinh: 29/09/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Thiết kế

Nguyễn Ngọc Uyên Thanh

Năm sinh: 05/03/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trần Thị Thùy Trang

Năm sinh: 05/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trần Lê Thiên Ngân

Năm sinh: 10/11/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Lý Thị Giang

Năm sinh: 01/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Lê Thị Ngọc Hân

Năm sinh: 26/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Vẽ

Vũ Quang Huy

Năm sinh: 19/07/2004
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Xuân Nguyên

Năm sinh: 02/09/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trần Trúc Ly

Năm sinh: 15/05/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ