Show It HERE

Nguyễn Vũ Hải Sơn

Năm sinh: 31/03/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Diệu Minh Anh

Năm sinh: 20/11/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Đinh Tiến Hoàng

Năm sinh: 13/09/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Đoàn Thị Tường Vi

Năm sinh: 22/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thị Anh Thư

Năm sinh: 07/06/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Võ An Bình

Năm sinh: 05/01/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Phạm Hồng Anh

Năm sinh: 24/08/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thị Kim Ngân

Năm sinh: 25/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh

Bạch Nhật Minh

Năm sinh: 02/05/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh – Vẽ

Ngô Hải Vy

Năm sinh: 16/05/1999
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Vẽ, Thiết kế

Lê Minh Khôi

Năm sinh: 30/07/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh, Thiết kế

Hà Thanh Tuấn

Năm sinh: 22/08/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh

Nguyễn Thị Hương Xen

Năm sinh: 10/08/2002
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

Nguyễn Tiến Mạnh

Năm sinh: 15/07/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Cao Minh Thuận

Năm sinh: 18/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh, Thiết kế

Nguyễn Duy Đạt

Năm sinh: 25/08/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ