Show It HERE

Nguyễn Thị Đắc Hậu

Năm sinh: 17/06/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Cao Minh Thuận

Năm sinh: 18/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Tuấn Linh

Năm sinh: 17/01/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thanh Thảo

Năm sinh: 08/07/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Trương Ngọc Phương Trang

Năm sinh: 18/04/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Diệu Anh

Năm sinh: 04/12/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Phạm Anh Tuấn

Năm sinh: 12/12/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Vũ Kiều Trang

Năm sinh: 06/03/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Bùi Huy Hoàng

Năm sinh: 05/01/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Thị Minh Phúc

Năm sinh: 15/11/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ

Vương Thị Lan Vi

Năm sinh: 20/08/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Quang Khải

Năm sinh: 02/02/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Nguyễn Nhân Trung Tín

Năm sinh: 30/09/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Anh Phương

Năm sinh: 08/08/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp Ảnh

Nguyễn Thị Mỹ Hà

Năm sinh: 21/06/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ

Đặng Thị Phượng

Năm sinh: 26/031998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ – Thiết kế – Nhiếp ảnh – Video