Show It HERE

Hoàng Nguyễn Quang Trung

Năm sinh: 08/06/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Video

Trần Thị Thương

Năm sinh: 25/10/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Võ Minh Hải

Năm sinh: 06/12/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Võ Phước Long

Năm sinh: 30/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Vũ Thanh Phương

Năm sinh: 28/06/1996
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Video

Lê Thanh Sang

Năm sinh: 07/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Đào Hồng Nho

Năm sinh: 01/05/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Video

Lê Thúy Vân

Năm sinh: 14/08/2006
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Ngô Dương Thảo Ly

Năm sinh: 01/03/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Kiều Nhã Trân

Năm sinh: 06/01/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Hà Đức Hiển

Năm sinh: 14/04/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Nguyễn Nhân Trung Tín

Năm sinh: 30/09/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Lê Vũ Huyền Trân

Năm sinh: 11/08/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Bùi Viết Huy

Năm sinh: 06/04/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Nguyễn Viết Sơn

Năm sinh: 31/03/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Trầm Minh Thảo

Năm sinh: 20/10/1999
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video