Show It HERE

Lâm Thành Đạt

Năm sinh: 11/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Vũ Đức Duy

Năm sinh: 09/10/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Phạm Anh Thư

Năm sinh: 05/09/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Nguyễn Quốc Việt

Năm sinh: 02/09/2001
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Thiết kế – Video

Cao Tiến Đạt

Năm sinh: 08/12/2002
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Nhiếp ảnh, Video

Trương Quang Nhựt

Năm sinh: 19/12/1998
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Nhiếp ảnh, Video

Võ Hoàng Thịnh

Năm sinh: 26/09/2000
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Vẽ, Video

Nguyễn Huỳnh Long

Năm sinh: 29/11/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh, Video

Lâm Thành Đạt

Năm sinh: 10/12/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Nguyễn Ngọc Trung Hiếu

Năm sinh: 04/03/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Video

Trần Lê Quang Sơn

Năm sinh: 08/08/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Dương Kim Sang

Năm sinh: 12/04/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh, Video

Hoàng Việt Dũng

Năm sinh: 23/09/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Video

Nguyễn Vương Tuấn Kiệt

Năm sinh: 27/01/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Video

Trần Tuấn Nhật

Năm sinh: 16/10/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh, Thiết kế, Video

Nguyễn Hoàng Đạt

Năm sinh: 28.11.2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video