Show It HERE

Đỗ Đức Huy

Năm sinh: 25/08/1998
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Thiết kế, Video

Phạm Ngọc Uyên

Năm sinh: 01/01/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Đỗ Hoàng Anh

Năm sinh: 01/10/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Nguyễn Quốc Việt

Năm sinh: 09.02.2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Thiết kế – Video

Vũ Việt Quang

Năm sinh: 22/03/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Trần Ngọc Tâm An

Năm sinh: 03.02.2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Video

Nguyễn Văn An

Năm sinh: 15/02/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Video

Nguyễn Mạnh Tuấn

Năm sinh: 2001||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Nguyễn Phú Nhật Tân

Năm sinh: 1998||
Portfolio: Video

Lê Thảo Nguyên

Năm sinh: 1999||
Portfolio: Video

Trần Ngọc Quý

Năm sinh: 1998||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Phạm Đức Thịnh

Năm sinh: 1998||
Portfolio: Video

Dương Tiến Việt

Năm sinh: 2001||
Portfolio: Nhiếp ảnh, Video

Trần Quang Lộc

Năm sinh: 2001||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Trần Minh Thư

Năm sinh: 2001||
Portfolio: Video

Phạm Kim Hoàn

Năm sinh: 2001||
Portfolio: Video