Show It HERE

Ngô Trần Gia Vũ

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Đức Minh

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Video

Hoàng Quốc Anh

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Video

Trương Văn Tài

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Lê Đức Phú Quang

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Vẽ – Video

Trần Đinh Hoàng Thuận

Năm sinh: 2002 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Nguyễn Hải Công Khanh

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Video

Lê Hoàng Dương

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Nguyễn Quang Huy

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Lê Duy Lượng

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Video

Hồ Hải Yến

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Lê Minh Khôi

Năm sinh: 2003 ||
Portfolio: Thiết kế – Video

Lê Minh Đăng

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Video

Phạm Quốc Vương

Năm sinh: 1998 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

Nguyễn Đức Bình

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Thiết kế – Video

Nguyễn Trường Minh

Năm sinh: 1991 ||
Portfolio: Vẽ – Video