Show It HERE

135

Nguyễn Minh Tiến

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/03/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

242

Lê Phương Đông

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/01/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

70

Phạm Thi Quốc Hương

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 24/06/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

63

Dương Bích Thuỷ

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 19/02/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

69

Nguyễn Minh Phương

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 18/10/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

98

Nguyễn Bảo Ngọc

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 04/11/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

351

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 09/11/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

121

Lý Gia Hân

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 20/05/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

43

Huỳnh Nhật Quang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 02/09/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

29

Phan Huyền Trang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 07/11/1997
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

17

Hà Phương Thảo

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 23/11/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

55

Lê Hoàng Khang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 03/05/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh