Show It HERE

41

Nguyễn Nhâm Ngọc Trường

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/09/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

81

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/11/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

53

Dương Mỹ Hằng

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 16/03/1998
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

49

Nguyễn Văn Kiên

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 21/07/2003
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

71

Trần Thuỳ Dương

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 06/08/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

154

Vũ Tiến Quảng

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 30/11/2003
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

105

Vũ Thị Thu Hiền

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 14/09/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

84

Nguyễn Thị Anh Thư

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 27/03/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

100

Nguyễn Phương Thùy

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 15/07/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

56

VŨ THỊ THANH THẢO

SHOW IT NOW 2023
Ngày sinh: 05/10/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

35

Lê Trung Nghĩa

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 21/07/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

29

Bùi Thanh Thuận

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/12/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh