Show It HERE

8

Nguyễn Văn Kiên

Họ và tên: Nguyễn Văn Kiên
Ngày sinh: 21/07/2003
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

16

Trần Thuỳ Dương

Ngày sinh: 06/08/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

70

Vũ Tiến Quảng

Họ và tên: Vũ Tiến Quảng
Ngày sinh: 30/11/2003
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

71

Vũ Thị Thu Hiền

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 14/09/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

41

Nguyễn Thị Anh Thư

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 27/03/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

57

Nguyễn Phương Thùy

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 15/07/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

37

VŨ THỊ THANH THẢO

SHOW IT NOW 2023
Ngày sinh: 05/10/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

20

Lê Trung Nghĩa

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 21/07/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

22

Bùi Thanh Thuận

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/12/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

21

Trần Quốc Thuân

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/08/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

10

Trịnh Lâm Gia Tuệ

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 28/05/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

17

Phan Văn Tấn

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 16/07/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video