Show It HERE

121

Nguyễn Minh Tiến

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/03/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

219

Lê Phương Đông

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/01/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

65

Phạm Thi Quốc Hương

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 24/06/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

51

Dương Bích Thuỷ

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 19/02/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

61

Nguyễn Minh Phương

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 18/10/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

90

Nguyễn Bảo Ngọc

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 04/11/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

331

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 09/11/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

84

Lý Gia Hân

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 20/05/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

38

Huỳnh Nhật Quang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 02/09/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

26

Phan Huyền Trang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 07/11/1997
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

13

Hà Phương Thảo

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 23/11/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

51

Lê Hoàng Khang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 03/05/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh