Show It HERE

121

Nguyễn Minh Tiến

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/03/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

51

Dương Bích Thuỷ

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 19/02/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

38

Huỳnh Nhật Quang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 02/09/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

51

Lê Hoàng Khang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 03/05/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

19

Trịnh Phúc Vĩnh Hưng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/10/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

50

Nguyễn Mạnh Thắng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/11/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

20

Nguyễn Xuân Quang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 9/3/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

106

Lưu Cẩm Tiên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 07/12/2000
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

28

Ninh Hoàng Việt

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 06/11/1999
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

21

Bùi Vũ Ngọc Châu

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/09/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ – Nhiếp ảnh

41

Nguyễn Minh Tâm

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 09/01/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

13

Bùi Thị Quỳnh Trang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 19/06/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh