Show It HERE

42

Nguyễn Nhâm Ngọc Trường

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/09/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

61

Dương Mỹ Hằng

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 16/03/1998
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

89

Nguyễn Thị Anh Thư

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 27/03/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

30

Bùi Thanh Thuận

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/12/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

51

Phạm Quang Tuấn

Họ và tên: Phạm Quang Tuấn
Ngày sinh: 09/11/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

21

Nguyễn Phan Zu Li

Họ và tên: Nguyễn Phan Zu Li
Ngày sinh: 08/01/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

26

Dương Tiểu Bình

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 11/03/2003
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

13

Nguyễn Hoàng Ân

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 08/02/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

5

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Duyên
Ngày sinh: 10/06/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

64

Phan Thị Vân Anh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 28/09/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

16

Nguyễn Cao Hoàng Tuấn

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 14/01/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

8

Trịnh Nguyễn Ngọc Ánh

Bài thi Show It NOW 2023
Sinh ngày: 27/03/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh