Show It HERE

3

Nguyễn Lê Thu Trang

Họ và tên: Nguyễn Lê Thu Trang
Ngày sinh: 12/08/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

8

Nguyễn Ngọc Linh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 20/12/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

7

Phạm Minh Nhựt

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/02/1999
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

9

Nguyễn Văn Triều Kha

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/12/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

7

Hoàng Đặng Duy Anh

Họ và tên: Hoàng Đặng Duy Anh
Ngày sinh: 12/05/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

5

Trần Thị Mai Anh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/07/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Thiết kế

9

Nguyễn Hữu Tiến

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 16/03/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

12

Lê Thị Huyền Trang

Họ và tên: Lê Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 06/12/1997
Bảng dự thi: Bảng Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

5

Phạm Thanh Nhàn

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/12/1998
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

6

Phạm Gia Khánh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 24/02/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

6

Nguyễn Tri Minh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 27/08/2008
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

3

Nguyễn Phan Phú Đức

Họ và tên: Nguyễn Phan Phú Đức
Ngày sinh: 28/03/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh