Show It HERE

3

Nguyễn Thị Hồng Hà

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 27/07/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

54

Trình Thị Thùy Tiên

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/07/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

3

Trương Ngọc Hoài Vi 

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 18/02/2003 
Bảng dự thi: Học viên 
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Vẽ

4

Đỗ Phương Anh

Họ và tên: Đỗ Phương Anh
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1995
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

3

Nguyễn Võ Minh Đăng

Họ và tên: Nguyễn Võ Minh Đăng
Ngày sinh: 27/12/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

106

Nguyễn Trần Trúc Linh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 05/04/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục:  Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

12

Hoàng Thanh Sơn

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 18/06/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

6

Bùi Đức Thuận

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 10/11/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

12

Nguyễn Gia Linh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/01/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

10

Nguyễn Xuân Khiêm

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/05/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

2

Lê Thị Phương Linh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 14/02/2008
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

29

Nguyễn Nhâm Ngọc Trường

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/09/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video