Show It HERE

19

Trình Thị Thùy Tiên

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/07/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

3

Trương Ngọc Hoài Vi 

Họ và tên: Trương Ngọc Hoài Vi 
Ngày sinh: 18/02/2003 
Bảng dự thi: Học viên 
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Vẽ

3

Đỗ Phương Anh

Họ và tên: Đỗ Phương Anh
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1995
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

1

Nguyễn Võ Minh Đăng

Họ và tên: Nguyễn Võ Minh Đăng
Ngày sinh: 27/12/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

53

Nguyễn Trần Trúc Linh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 05/04/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục:  Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

12

Hoàng Thanh Sơn

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 18/06/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

6

Bùi Đức Thuận

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 10/11/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

11

Nguyễn Gia Linh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/01/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

6

Nguyễn Xuân Khiêm

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/05/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

2

Lê Thị Phương Linh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 14/02/2008
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

24

Nguyễn Nhâm Ngọc Trường

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/09/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

2

Thái Hoàng Nghi

Họ và tên: Thái Hoàng Nghi
Ngày sinh: 27/05/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh