Show It HERE

0

Nguyễn Hoàng Vũ

Năm sinh: 29/03/1993
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

3

Nguyễn Phúc Thịnh

Năm sinh: 26/07/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Nguyễn Thị Mỹ Uyên

Năm sinh: 26/08/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

1

Nguyễn Ngọc Kim Ngân

Năm sinh: 07/11/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

10

Hoàng Thị Vân Anh

Năm sinh: 02/01/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

10

Nguyễn Thị Kim Thoa

Năm sinh: 29/05/1995
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

19

Đỗ Văn Quang

Năm sinh: 19/09/1995
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

2

Nguyễn Trọng Nhân

Năm sinh: 22/08/1996
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Năm sinh: 16/12/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

9

Nguyễn Trần Anh Thư

Năm sinh: 11/02/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

24

Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa

Năm sinh: 30/07/2003
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

6

Hà Trung Kiên

Năm sinh: 25/08/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh