Show It HERE

1

Vũ Chiến Thắng

Năm sinh: 03/01/1998
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

1

Nguyễn Thừa Cường

Họ và tên: Nguyễn Thừa Cường Ngày tháng năm sinh: 28/09/1999 Tỉnh/thành phố đang sinh sống: Hà Nội  Nơi học …

1

Nguyễn Quốc Hải

Năm sinh: 29/04/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

4

Huỳnh Lê Tuấn Cường

Năm sinh: 19/04/2002
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Nhiếp ảnh

5

Trần Nhật Hoàng

Năm sinh: 06/06/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

1

Trịnh Công Hiếu

Năm sinh: 13/06/2001
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

2

Nguyễn Ngọc Tuấn Anh

Năm sinh: 13/06/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Vẽ, Nhiếp ảnh

8

Nguyễn An Chiến

Năm sinh: 06/01/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

1

Phan Phước Hậu

Năm sinh: 21/01/1998
Hạng mục dự thi: Cộng động
Portfolio: Nhiếp ảnh

3

Nguyễn Trọng Tiến

Năm sinh: 07/02/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

4

Nguyễn Quốc Cường

Năm sinh: 10/06/1995
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

13

Nguyễn Kiều Nhã Trân

Năm sinh: 06/01/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh