Show It HERE

0

Nguyễn Tấn Quyền

Năm sinh: 07/06/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

3

Võ Hoài Nam

Năm sinh: 28/02/2000
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Vũ Hoàng Tâm

Năm sinh: 05/08/1996
Hạng mục dự thi: Công động
Portfolio: Nhiếp ảnh

1

Cao Đình Huấn

Năm sinh: 14/09/1997
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

12

Nguyễn Công Nguyên

Năm sinh: 28/07/1999
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

1

Đặng Phương Thịnh

Năm sinh: 21/03/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Trần Đức Trọng

Năm sinh: 10/10/1997
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Nguyễn Thị Minh Thảo

Năm sinh: 07/05/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

0

Vũ Quốc Việt

Năm sinh: 30/07/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

1

Nguyễn Lam Phương

Năm sinh: 27/01/2000
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh

5

Lê Thị Ngọc Trâm

Năm sinh: 21/05/2001
Hạng mục dự thi: Arenaites
Portfolio: Nhiếp ảnh

2

Tô Hồng Nhung

Năm sinh: 09/01/2002
Hạng mục dự thi: Cộng đồng
Portfolio: Nhiếp ảnh