Show It HERE

19

Trịnh Phúc Vĩnh Hưng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/10/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

13

Trần Ngọc Trâm

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 22/10/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

50

Nguyễn Mạnh Thắng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/11/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

22

Nguyễn Xuân Quang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 9/3/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

12

Trần Thị Ngọc Bích

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 29/1/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

17

Đào Thị Thảo Duyên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 5/11/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

9

Lê Khánh Linh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 24/01/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

112

Lưu Cẩm Tiên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 07/12/2000
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

52

Võ Thị Minh Châu

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 14/03/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

17

Quách Nhật Quyên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 23/02/2004
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

28

Ninh Hoàng Việt

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 06/11/1999
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

28

Hà Thanh Thịnh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 17/09/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ