Show It HERE

22

Bùi Vũ Ngọc Châu

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/09/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ – Nhiếp ảnh

1019

Nguyễn Minh Hoàng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 07/03/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

42

Nguyễn Minh Tâm

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 09/01/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

13

Bùi Thị Quỳnh Trang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 19/06/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

11

Nguyễn Công Danh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/10/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

32

Nguyễn Đào Minh Thư

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 15/01/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

11

Nhật Lưu

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 15/08/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

12

Lại Mẫn Khánh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/08/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

93

Trần Nhị Thiên Nga

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 29/01/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

10

Võ Giang Khang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 16/09/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

140

Trần Huỳnh Thanh Hiền

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/10/1999
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ – Thiết kế

14

Lâm Triệu Vỹ

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 5/9/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ