Show It HERE

23

Nguyễn Phan Zu Li

Họ và tên: Nguyễn Phan Zu Li
Ngày sinh: 08/01/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

14

Đặng Minh Cường

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 08/06/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

159

Nguyễn Thanh Tùng

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 01/12/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

13

Lưu Dung Cơ

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/01/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

31

Vũ Thị Hoàng Yến

Họ và tên: Vũ Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 07/01/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

16

Trần Thị Mỹ Linh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 02/11/2005
Bảng dự thi: Bảng cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

26

Dương Tiểu Bình

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 11/03/2003
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

12

Trần Hồng Ngọc

Họ và tên: Trần Hồng Ngọc
Ngày sinh: 15/04/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

9

Lê Quang Vinh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/04/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

13

Nguyễn Hoàng Ân

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 08/02/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

37

Hoàng Huyền My

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/10/2008
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

7

Phạm Khánh Hà

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 24/08/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ