Show It HERE

93

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/11/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

56

Nguyễn Văn Kiên

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 21/07/2003
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

8

Trịnh Công Khanh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 28/09/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Nhiếp ảnh

14

Đặng Minh Cường

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 08/06/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

9

Lê Quang Vinh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/04/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

26

Lê Thị Dung

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/12/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

23

Chu Thị Hường

Họ và tên: Chu Thị Hường
Ngày sinh: 06/01/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

38

Đỗ Mai Phương

Họ và tên: Đỗ Mai Phương
Ngày sinh: 15/07/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

84

Trà Lê Nguyên Anh

Họ và tên: Trà Lê Nguyên Anh
Ngày sinh: 29/08/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

32

Nguyễn Minh Châu

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 15/11/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

95

Đinh Văn Tuấn

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 23/04/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

10

Bùi Thị Gia Mỹ

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/12/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế