Show It HERE

331

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 09/11/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

133

Trần Huỳnh Thanh Hiền

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/10/1999
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ – Thiết kế

52

Đặng Nhật Khang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 18/02/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

59

Bùi Minh Nhật

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 19/03/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

31

Huỳnh Thục Quyên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 11/10/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

15

Lê Tuấn Anh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/11/2004
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

80

Si Met

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 18/12/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ – Thiết kế

81

Cao Xuân Thiện

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 14/06/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

55

Phạm Minh Thiện

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 07/05/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

40

Diệp Huệ Linh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 12/09/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

10

Ngô Gia Khánh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 26/04/2004
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

28

Trần Việt Dũng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 26/08/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế