Show It HERE

16

Trần Khắc Khánh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 02/02/1998
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

15

Nguyễn Khánh Linh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 08/12/1993
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

18

Hoàng Ngọc Kiên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 14/04/1999
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

17

Lê Thị Hằng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 21/05/2002
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

29

Nguyễn Ngọc Linh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 20/11/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

48

Huỳnh Nguyễn Quốc An

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 30/11/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

145

Đặng Thị Phượng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 26/03/1998
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

21

Trần Minh Huy

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 20/01/2004
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

175

Lê Thành Luân

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 30/09/1998
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

13

Lê Ngọc Quỳnh Như

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/10/2000
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

25

Lê Minh Nam

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 14/10/2004
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

36

Trần Thị Hương Liên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 26/7/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế