Show It HERE

3

Tạ Hoàng Đình Phúc 

Họ và tên: Tạ Hoàng Đình Phúc 
Ngày sinh: 07/09/2003 
Bảng dự thi: Cộng đồng 
Hạng mục: Thiết kế

8

Lê Hoàng Kỳ

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 23/02/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ – Thiết kế

13

Vũ Lê Minh Nhật

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 24/08/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

15

Nguyễn Linh Phương Uyên

Bài dự thi Show It NOW 2023
Họ và tên: Nguyễn Linh Phương Uyên
Ngày sinh: 15/02/2006
Hạng mục: Thiết kế

4

Nguyễn Thị Muội

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 07/01/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

54

Trình Thị Thùy Tiên

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/07/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế

7

Vũ Công Tuyền

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 04/02/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

3

Nguyễn Lan Hương

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 03/01/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

5

Nguyễn Anh Khôi

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 20/10/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

6

Nguyễn Minh Thư

Họ và tên: Nguyễn Minh Thư
Ngày sinh: 16/10/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

4

Phùng Minh Hiếu

Họ và tên: Phùng Minh Hiếu
Ngày sinh: 17/08/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

105

Nguyễn Trần Trúc Linh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 05/04/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục:  Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video