Show It HERE

34

Ngô Hoàng Tuấn Anh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 03/05/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

654

Nguyễn Quang Huy

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 12/8/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Thiết kế

63

Lê Đức Tâm

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 12/06/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

269

Nguyễn Bình Minh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/9/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

193

Phạm Nhật Duy

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 08/01/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

41

Huỳnh Ngọc Diễm Thy

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 04/08/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

38

Nhan Ngọc Thanh Tâm

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/07/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

144

Nguyễn Thành Nhân

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/05/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ- Thiết kế – Nhiếp ảnh – Video

19

Phạm Thị Hà Anh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 18/06/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

18

Nguyễn Thiết Hùng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 05/07/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

65

Quách Tiến Đạt

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 09/08/2000
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ – Thiết kế

34

Huỳnh Nhựt Hoà

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 03/10/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế