Show It HERE

7

Đinh Song Thơ Ngọc Diễm Trâm

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 03/01/1994
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế – Nhiếp ảnh

3

Lê Khánh Hoàng

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 20/07/1999
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

9

Nguyễn Thanh Trúc

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 11/06/1997
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

4

Trần Ngọc Huyền

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 13/08/1991
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

8

Phạm Trần Vân Thương

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 19/05/1998
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

1

Đỗ Tuấn Nghĩa

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 17/06/2002
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

1

Dương Thị Nhã Uyên

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 12/11/2002
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

1

Nguyễn Huy

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 12/08/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

1

Nghiêm Minh Hằng

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 27/01/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế

8

Đào Minh Đức

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 15/08/1998
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

2

Đoàn Hồng Quân

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 31/01/2000
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

2

Phạm Quỳnh Anh

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh:27/01/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế