Show It HERE

7

Hồ Hải Yến

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

8

Hồ Hải Yến

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

5

Bùi Thanh Hương

Năm sinh: 1995 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

3

Nguyễn Hoàng Phúc

Năm sinh: 1994 ||
Portfolio: Thiết kế

3

Nguyễn Hoàng Phúc

Năm sinh: 1994 ||
Portfolio: Thiết kế

7

Phạm Xuân Đào

Năm sinh: 2001 ||
Portfolio: Thiết kế

16

Phạm Quốc Vương

Năm sinh: 1998 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

33

Phạm Quốc Vương

Năm sinh: 1998 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

15

Võ Ngọc Bảo Thy

Năm sinh: 2000 ||
Portfolio: Thiết kế

22

Lưu Quang Vũ

Năm sinh: 1996 ||
Portfolio: Thiết kế

9

Nguyễn Thị Lâm Nguyệt

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế

26

Nguyễn Thị Lâm Nguyệt

Năm sinh: 1997 ||
Portfolio: Nhiếp ảnh – Thiết kế