Show It HERE

16

Trần Thuỳ Dương

Ngày sinh: 06/08/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

57

Nguyễn Phương Thùy

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 15/07/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

20

Lê Trung Nghĩa

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 21/07/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

21

Trần Quốc Thuân

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/08/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

10

Trịnh Lâm Gia Tuệ

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 28/05/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

9

Trịnh Kim Ngân

Họ và tên: Trịnh Kim Ngân
Ngày sinh: 17/10/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

58

Nguyễn Minh Thư

Họ và tên: Nguyễn Minh Thư
Ngày sinh: 14/04/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

6

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 01/01/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

22

Nguyễn Thanh Tùng

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 01/12/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

6

Lưu Dung Cơ

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/01/2002
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

23

Vũ Thị Hoàng Yến

Họ và tên: Vũ Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 07/01/2004
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

7

Trần Thị Mỹ Linh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 02/11/2005
Bảng dự thi: Bảng cộng đồng
Hạng mục: Vẽ