Show It HERE

28

Hà Thanh Thịnh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 17/09/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

22

Bùi Vũ Ngọc Châu

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/09/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ – Nhiếp ảnh

1019

Nguyễn Minh Hoàng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 07/03/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

140

Trần Huỳnh Thanh Hiền

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/10/1999
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ – Thiết kế

14

Lâm Triệu Vỹ

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 5/9/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

14

Trần Quỳnh Nhi

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/08/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

26

Phan Thi Thanh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 8/6/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

5

Nguyễn Hoàng Mai Trinh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 4/9/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

5

Nguyễn Hoàng Xuân Ngân

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 18/03/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

49

Nguyễn Hải Hưng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 18/08/1999
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

14

Đinh Thị Uyên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 13/02/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

11

Nguyễn Thành Đạt

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 18/01/2002
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ