Show It HERE

11

Trần Hồng Ngọc

Họ và tên: Trần Hồng Ngọc
Ngày sinh: 15/04/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

37

Hoàng Huyền My

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 29/10/2008
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

7

Phạm Khánh Hà

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 24/08/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

11

Bùi Thiện Nghĩa

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 20/10/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

8

Nguyễn Thanh Thủy

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 23/02/1993
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

5

Phạm Hồng Minh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 13/03/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

8

 Nguyễn Thái Triệu Vy

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 06/04/2008
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

41

Dương Đoàn Nguyên Khang

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/07/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

10

Nguyễn Thúy Vy

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 03/10/2003
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

32

Nguyễn Minh Châu

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 15/11/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế

5

Dương Thị Ngọc Vân

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 07/07/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

10

Trịnh Kim Ngân

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 17/10/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ