Show It HERE

42

Huỳnh Thị Lan Tiên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 23/01/2000
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

14

Nguyễn Minh Trang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 02/11/1999
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

48

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 12/01/1995
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

16

Tiêu Thảo Nhi

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 14/07/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

8

Nguyễn Gia Linh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 09/01/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

13

Đinh Sử Cao Phong

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/03/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

19

Trần Hồng Linh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 23/09/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

35

Châu Gia Kỳ

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 4/3/2004
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

44

Nguyễn Đinh Nhật

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 02/11/2004
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

28

Huỳnh Phúc Lộc

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 20/12/1999
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế

7

Chung Quang Vinh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 08/07/2003
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ

10

Nguyễn Văn Thông

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/12/2002
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ