Show It HERE

3

Lê Quốc Việt

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 10/02/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

3

Nguyễn Phương Anh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/08/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

21

Nguyễn Thành Đạt

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 06/10/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

7

Nguyễn Phương Linh

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 8/3/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

7

Phạm Thanh Lan

Họ và tên: Phạm Thanh Lan
Ngày sinh: 15/10/2003
Bảng dự thi: Bảng cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

5

Nguyễn Thị Bích Hường

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/11/1999
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

17

Nguyễn Văn Gấu

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 22/10/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

3

Hoàng Thị Thùy

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày tháng năm sinh: 6/5/2005
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

3

Nguyễn Thanh Hiền

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 17/02/1998
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

5

Nguyễn Minh Khuê

Bài dự thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 15/11/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

12

Lê Cao Tuấn Vỹ

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 19/01/2001
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ

1

Hoàng Thị Hoa

Họ và tên: Hoàng Thị Hoa
Ngày sinh: 12/04/2005
Bảng dự thi: Bảng Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ