Show It HERE

194

Nguyễn Thị Trà Giang

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 02/07/2002
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế – Video

39

Lương Duyên Bách

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 06/07/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

31

Dương Thuý Nga

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 24/09/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

101

Phạm Trung Kiên

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 25/10/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

78

Hoàng Việt Hưng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 12/05/1998
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

305

Mai Ngọc Ẩn

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 14/10/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

146

Nguyễn Đức Hiếu

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 10/02/1998
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

59

Nguyễn Thị Dịu

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 14/03/2001
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video

185

Vũ Đức Hưng

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 11/09/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

28

Nguyễn Hữu Quý

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 31/12/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

49

Vi Thị Mới

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 13/02/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

41

Phạm Quý Du

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 26/06/2000
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video