Show It HERE

291

Nguyễn Trịnh Minh Anh

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 21/09/2001
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế – Video

54

Nhóm TADAH

Họ và tên: Nhóm TADAH (D2010K Trần Phú)
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

49

Vũ Đức Hùng

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 07/07/1999
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

69

Nhóm 398

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 12/05/1998
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

131

Vũ Đức Hưng

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 11/09/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế – Video

35

Nhóm Survivor

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Video

5

Đồng Vũ Gia Huy

Họ và tên: Đồng Vũ Gia Huy
Ngày sinh: 25/07/2008
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Vẽ

8

Trần Ngọc Thủy Tiên

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 27/01/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh

37

Trần Long Phụng

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 09/05/2000
Bảng dự thi: Học viên
Hạng mục: Thiết kế – Video

93

Chu Nguyễn Nhật Vy

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 25/02/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Vẽ – Thiết kế – Video

27

Nguyễn Phương Vy

Ngày tháng năm sinh: 02/03/2002

Bảng dự thi: Cộng đồng

Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

19

Nguyễn Hữu Uy

Bài thi Show It NOW 2023
Ngày sinh: 27/02/2002
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video