Show It HERE

27

Nguyễn Thị Lan Hương

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 24/10/2007
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

158

Hà Đức Hiển

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 14/04/1997
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

77

Lê Tú Anh

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 16/08/2006
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

129

Phạm Duy Thành

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 01/05/2005
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

57

Nguyễn Viết Đại

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 28/11/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

62

Trần Minh Khôi

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 15/12/1993
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

111

Ngô Vũ Bảo Ngân

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 20/04/2004
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

553

Nguyễn Hữu Minh Thành

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 22/07/1998
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Thiết kế – Video – Nhiếp ảnh – Vẽ

88

Huỳnh Phú Long

Bài thi Show It NOW 2022
Ngày sinh: 05/12/2000
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Nhiếp ảnh – Video

251

Nguyễn Thị Hạnh

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 09/02/1999
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Video

181

Phan Văn Mạnh

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh: 23/01/1996
Bảng dự thi: Arenaites
Hạng mục: Video

44

Hồ Quốc Anh

Bài thi Show It NOW 2021
Ngày sinh:
Bảng dự thi: Cộng đồng
Hạng mục: Thiết kế – Video